ClickCease

Pomoc i kontakt: {{ contact.company_phone }}

Odwiedź nasz sklep stacjonarny: {{ contact.company_name }}, {{ contact.company_address }} {{ contact.company_zip_code }} {{ contact.company_city }}

 

PROCEDURA REKLAMACJI

1.  Jeżeli towar zakupiony przez Konsumenta jest niezgodny z zawartą przez niego umową sprzedaży Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na dostarczony towar.

2. W celu złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przesłać do sprzedawcy towar, którego zgodność z umową jest przez kupującego kwestionowana. Wraz z towarem winien przesłać oryginał dowodu zapłaty, nr zamówienia, opis niezgodności oraz dane kontaktowe. W przypadku gdy wady fizyczne towaru ujawniły się po prawidłowym ułożeniu tapety lub materiałów temu podobnych, a dostarczenie towaru do Sprzedającego bez istotnego uszkodzenia rzeczy jest niemożliwe, kupujący na prośbę Sprzedającego może przesłać wykonane zdjęcie, na którym widoczne będą wady fizyczne rzeczy. Dalszy tok rozpatrywania reklamacji pozostaje bez zmian.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i jest on liczony od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem. Obowiązek dostarczenia towaru nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 8.2 zdanie 3.

4. Konsument powinien zgłosić niezgodność towaru w przeciągu 2 miesięcy od daty ujawnienia niezgodności towaru.

5. Uprawnienie opisane w pkt 8.4 wygasa po upływie lat dwóch od daty zakupu.

6. Sprzedający nie przyjmuje reklamacji wysłanych za pobraniem.

7. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta lub ich przeznaczeniem. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, w tym niewłaściwego montażu, wszelkie koszty manipulacyjne pokrywa Klient.

8. Reklamacje mebli używanych lub montowanych niezgodnie z zaleceniami producenta , zostaną rozpatrzone negatywnie. W momencie pojawienia się wad w produkcie, należy niezwłocznie zaprzestać dalszych prac. W przypadku mebli-materiałów dekoracyjnych wymagających montażu, przed rozpoczęciem prac należy produkty sprawdzić pod względem zgodności z zamówieniem oraz jakości (odcień kolorów, kolory, zgodność wzorów, nr serii). Sprzedający nie odpowiada za umiejętności montażu Klienta bądź zatrudnionych przez niego firm. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nie uznaniem złożonej reklamacji.

9. Reklamacji nie podlega towar:

a) umyślnie uszkodzony,

b) bez oryginalnych metek,

c) bez dowodu zakupu

10. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzania otrzymywanych paczek i ich zgodności z zamówieniem.

11. W przypadku nie dopełnienia przez Kupującego któregoś z warunków zawartych w pkt. 8.1-8.7 reklamacja zostanie odrzucona, a ewentualne koszty ponownego wysłania towaru poniesie Kupujący.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycie wszelkich udokumentowanych kosztów zwrotu wysyłki.

13. W przypadku umowy sprzedaży dokonanej z przedsiębiorcą odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży uregulowane w kodeksie cywilnym.

14. W przypadku zwłoki przedsiębiorcy w odebraniu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do automatycznego naliczania kosztów przechowania po upływie 14 dni, od daty nieodebrania towaru.

ZWROT TOWARU

1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konsument który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. W przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług powyższy termin liczony jest od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysyłanie oświadczenia  przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument dokonując zwrotu towaru lub jego części do wysyłanej paczki zobowiązany jest załączyć oryginał dowodu zakupu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jeżeli nie przesłał przedmiotowego oświadczenia wcześniej. Przed odesłaniem paczki w celu ułatwienia procedury zwrotu można poinformować Sprzedającego e-mailem o zamierzonym zwrocie - tytuł "ZWROT".

4. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być w stanie nieuszkodzonym wraz z wszystkimi metkami i informacjami o produkcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało przesłane wcześniej.

5. Wraz ze zwracanym towarem Klient zobowiązany jest zwrócić wszelkie produkty i świadczenia, które otrzymał darmowo lub, a których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru bądź części towaru.

6. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

7. Zwrotowi nie podlegają :

a) towary noszące ślady użytkowania,

b) towary uszkodzone lub umyślnie uszkodzone,

c) towary przesiąknięte zapachami np. rozpuszczalników, dymu papierosowego, perfum, farb itp.,

d) towary bez oryginalnych metek,

e)meble wykonane na indywidualne życzenie klienta, 

f) materiały dekoracyjne wykonywane na indywidualne życzenie klienta,  okładziny/materiały cięte z metra,

g) dekoracje i wyroby szyte na zamówienie jak również zwroty nie spełniające odpowiednio wymagań opisanych w pkt 2 – 6.

8. W przypadku nie dopełnienia przez Kupującego warunków zawartych w pkt. 7.2-7.7 koszty ponownego wysłania towaru ponosi Kupujący. W przypadku zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Może również rzecz sprzedać na rachunek Kupującego, powinien jednak wyznaczyć uprzednio kupującemu termin do odebrania rzeczy. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kupującego.

9. W przypadku towaru o indywidualnie określonych cechach lub właściwościach, bądź też wykonywany na specjalne zamówienie Sprzedawca umożliwia rezygnację z zamówionego towaru także podczas realizacji zamówienia. Sprzedawca w tym przypadku zastrzega jednak prawo do obciążenia Kupującego dotychczas poniesionymi kosztami związanymi z realizacją zamówienia.

10. W przypadku zwrotu, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy, w przypadku gdy poniósł je Sprzedający, zostanie odpowiednio zwrócona, w przeciągu 7 dni roboczych na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez kupującego lub na konto zleceniodawcy w przypaku płatności dokonanych za pośrednictwem PayU.

11. Sprzedawca nie przewiduje możliwości zwrotu towarów przez podmioty, które nabyły towary w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

Przejdź do porównywarki
Sklep internetowy Shoper.pl